دانلود رایگان درایورهایLexmark Forms Printer 2490

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای چاپگر Lexmark Forms Printer 2490 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • PCL,­ PS and PPDS درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2008.08.23   انتشار : 4.­8.­2

  اندازه : 6.08 Mb  

  160 جستجوها
 • Universal PCL5e Emulation درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 17.12 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  134 جستجوها
 • PCL,­ PS and PPDS درایور

  برای : Linux, Solaris

  منتشر شده ها : 2008.08.23   انتشار : 4.­8.­2

  اندازه : 6.91 Mb  

  126 جستجوها
 • Travel Print plug-in for the Lexmark Universal درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­1.­0.­0

  اندازه : 6.62 Mb   (PE)

  123 جستجوها
 • Universal PCL5e Emulation درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 19.02 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  116 جستجوها
 • Universal System Administrator Package درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 108.97 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  115 جستجوها
 • Universal PostScript 3 Emulation درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 17.66 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  114 جستجوها
 • PCL,­ PostScript and PPDS درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2008.08.23   انتشار : 4.­8.­2

  اندازه : 6.94 Mb   (TAR)

  111 جستجوها
 • Universal PostScript 3 Emulation درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 15.61 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  109 جستجوها
 • Phonebook application for Lexmark Universal PostScript Level 3 emulation درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows Server 2008, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­1.­59.­0

  اندازه : 6.82 Mb   (PE)

  107 جستجوها
 • PCL,­ PS and PPDS درایور

  برای : Unix

  منتشر شده ها : 2008.08.23   انتشار : 4.­8.­2

  اندازه : 7.96 Mb  

  106 جستجوها
 • Universal PCL XL Emulation درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : 1.­6

  اندازه : 17.83 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  97 جستجوها
 • Universal PCL XL Emulation درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008

  منتشر شده ها : 2010.02.22   انتشار : 1.­6

  اندازه : 15.94 Mb   (RAR SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها

فایل های پرطرفدار Lexmark چاپگرها